Chia Xing Ying – Impact of Negative Cyber Behaviour